VIDEOS

 

        Tang Lang Chuan (Mante Religieuse) / Đường Lang Quyền : 

                      Zhai Yao Yi Duan, analyses séquences 1 à 6 

                       Zhai Yao Yi Duan, analyses séquences 7 à 12

                       Zhai Yao Yi Duan, analyses séquences 13 à 20

                       Trích Yếu Nhất Đoạn : Phân thế 1 đến 6

                      Trích Yếu Nhất Đoạn : Phân thế 7 đến 12

                                  Luan Zhe / Loạn Triệt

       DA MO Gun (Enchainements de bâton de Bodhi Dharma) / ĐẠT MA CÔN 

            (côn pháp của Bồ Đề Đạt Ma) : bài 1 

       Tae Kwon Do

           Eui AmGe Baek  ;   Po Eun

      Tai Chi Chuan Style Sun (Tôn Thức Thái Cực Quyền)

 

       KARATE SHITO RYU (Không Thủ Đạo Hệ Đông Lưu)

                        Chinto / Trấn Đông

                     Saifa / Toái Phá

                    Kururunfa / Cửu Lưu Đốn Phá

                    Shiso Chin / Tứ Hướng Chiến

Vào trực tiếp

Accéder directement à :

 

        trang cá nhân Youtube / Ma collection de videos sur Youtube

 

Đặc biệt : A voir également :

       Judo : démonstrations de Kyuzo Mifune / Kỹ Thuật Nhu Đạo thần kỳ của Kyuzo Mifune 

 

Sẽ thực hiện

Réalisés prochainement

Choong Jang (Tae Kwon Do)

Pa Pu Ren (Bát Bộ Liên Hoàn), San Sei Lu (Tam Thập Lục)  (Karate - Shito Ryu)

Tai Ji Quan Style Chen (Trần Thức Thái Cực Quyền)

Tang Lang Quan (Mante Religieuse) : Zhai Yao Yi Duan, Pa Pu Lian Huan Quan / Đường Lang Quyền : Trích Yếu nhất đoạn, Bát Bộ Liên Hoàn Quyền

Da Mo Kun (Enchainements de bâton de Bodhi Dharma) : n°2, 3, et 4  / Đạt Ma Côn (bài 2, 3, 4)

etc ... /  v.v...

Retour / Trở về :

Page Arts Martiaux / Trang Vơ Thuật